Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Keepersschool GO!.
1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van Keepersschool GO! waarbij derden betrokken worden.
1.3. De diensten van Keepersschool GO! worden verzorgd op een door de keepersschool bepaalde locatie of in overleg op een externe locatie.

Artikel 2. Aanmelding & Inschrijving

2.1. Aanmelding voor deelname aan trainingen, clinics of andere activiteiten kan via de website van Keepersschool GO!.
2.2. Aanmelding voor de trainingen, clinics en andere activiteiten is voor iedereen open, mits anders staat omschreven.
2.3. De aanmeldingen worden door Keepersschool GO! geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers bereikt is.
2.4. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging van Keepersschool GO! per mail of waar nodig telefonisch.
2.5. Wanneer een aanmelding ontvangen wordt nadat het maximum aantal deelnemers voor een activiteit is bereikt ontvangt u bericht dat deelname op dat moment niet meer mogelijk is of dat de aanmelding op een wachtlijst komt te staan.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden, -procedure & administratiekosten

3.1. Bij het aanmelden voor de blok trainingen van Keepersschool GO! wordt de betaling gelijk online via iDeal gedaan.
3.2. Bij overige diensten waarbij geen iDeal betaling mogelijk is ontvangt u bij het bericht van definitieve deelname een betaalverzoek of factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de gekozen dienst vermeld staat.
3.3. Bij de onder 3.2 genoemde betaalprocedure dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan binnen de gestelde termijn.
3.4. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn kan de inschrijving komen te vervallen.
3.5. Deelname aan de gekozen activiteit(en) is alleen mogelijk als de betaling is voldaan.
3.6. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Keepersschool GO! besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren. Bij annulering volgt het terug te betalen bedrag binnen 14 dagen.
3.7. Keepersschool GO! behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen. Een wijziging van de tarieven zal eventueel per kalenderjaar gedaan worden met ingang van januari van dat kalenderjaar. Voor reeds afgenomen en doorlopende al betaalde activiteiten zal de verhoging niet worden doorgevoerd. De actuele tarieven zullen op de website van Keepersschool GO! zichtbaar zijn.
3.8. Bij de dienst keepersclinic en overige niet genoemde op maat gemaakte diensten is het mogelijk om het verschuldigde bedrag in termijnen te voldoen. Hierover dient altijd vooraf afstemming te zijn geweest met Keepersschool GO!.
3.9. Keepersschool GO! hanteert een vast, in onderling overleg afgestemd, tarief per gegeven training, wanneer zij wordt ingehuurd door een vereniging. De facturatie zal volgens, onderling afgesproken, periodieke momenten achteraf gedaan worden.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden

4.1. Na aanmelding en bevestiging heeft de betreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de blok keeperstrainingen. Na deze opgave is restitutie van de betaling als volgt vastgesteld:

  • schriftelijk annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de eerste keeperstraining uit het betreffende blok.
  • bij schriftelijke annulering tussen 1 tot 2 weken voor aanvang van de eerste keeperstraining uit het betreffende blok wordt 50% van het totaalbedrag terugbetaald;
  • bij schriftelijke annulering binnen 1 week voor aanvang van de eerste keeperstraining uit het betreffende blok wordt 75% van het totaalbedrag terugbetaald;
  • bij annulering op dezelfde dag van aanvang van de eerste keeperstraining uit het betreffende blok is er geen restitutie van het totaalbedrag.

4.2. Bij afwezigheid door een blessure of ziekte is er geen restitutie mogelijk.
4.3. bij afwezigheid door een vakantie, feestje of andere privé aangelegenheid van deelnemer is er geen restitutie mogelijk.
4.4. In geval van langdurige blessure, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden kan de deelnemer (of in het geval van minderjarigheid de ouder/verzorger van de deelnemer) contact opnemen met Keepersschool GO! en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke beslissing over de invulling van de oplossing wordt door de coördinatoren van Keepersschool GO! genomen.
4.5. Keepersschool GO! behoudt het recht tot het eventueel afgelasten dan wel verplaatsen(tijd/locatie) van een activiteit in geval de weersomstandigheden of onveiligheid de activiteit niet mogelijk maken. Hiervan wordt u via sociale media, mail en/of telefoon op de hoogte gesteld.

Artikel 5. Aansprakelijkheid, risico’s en gedrag

5.1. Deelname aan de diensten van Keepersschool GO! geschiedt altijd op eigen risico. Keepersschool GO! is nooit aansprakelijk voor tijdens een activiteit of training opgelopen lichamelijk letsel.
5.2. Deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich mee brengen en dat deelnemer eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
5.3. Een ieder die gebruik maakt van diensten van Keepersschool GO!, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
5.4. Keepersschool GO! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade.
5.5. Keepersschool GO! is clubonafhankelijk en derhalve te gast op de sportcomplexen, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.6. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.
5.7. De deelnemer dient op de door Keepersschool GO! aangegeven tijd aanwezig te zijn.
5.8. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders, overige deelnemers en publiek.
5.9. Keepersschool GO! is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.
5.10. Indien deelnemer minderjarig is, is (zijn) de ouder(s), toeziend voogd of andere wettige vertegenwoordiger van deelnemer aansprakelijk conform genoemde punten in artikel 5.

Artikel 6. Foto’s & Video

Keepersschool GO! behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, (sociale) media, presentaties en dergelijke. Indien u niet toestaat dat wij het materiaal van u of uw zoon/dochter mogen gebruiken, kunt u dit al tijdens het aanmelden kenbaar maken of dient u ons daarvan vooraf persoonlijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Privacy

7.1. Deelnemer is verplicht Keepersschool GO! de juiste gevraagde gegevens te verstrekken en in voorkomende gevallen een medisch vragenformulier in te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze gegevens dient deelnemer zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk aan Keepersschool GO! door te geven. Deelnemer staat er jegens Keepersschool GO! voor in dat deze gegevens juist zijn.
7.2. Keepersschool GO! bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet AVG.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Keepersschool GO! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aangeboden activiteiten, tarieven, de huisregels en de algemene voorwaarden.
8.2. Keepersschool GO! behoudt zich het recht voor om geplande trainingen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel Keepersschool GO! te gering aantal deelnemers, ziekte verzuim van de trainer/coach, enig vorm van overmacht of andere door Keepersschool GO! te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook voor deelnemer.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1. Op elke overeenkomst tussen Keepersschool GO! en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 10. Disclaimer

10.1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
10.2. Keepersschool GO! is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de diensten of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken (denk aan diefstal; vergeten materialen en dergelijke) kan niet op Keepersschool GO! worden verhaald.
10.3. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na beëindiging van de dienst bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Keepersschool GO!.

Begin met chatten!
Stel hier uw vraag
Hallo, welkom bij Keepersschool GO!
Waarmee kan ik u helpen?